Juridisch voorbehoud

Definities

Opdrachtgever: iedere professionele of bekwame natuurlijke persoon in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, of rechtspersoon, die de site bezoekt, onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Voordelen en diensten: https://adaptation-institute.com biedt klanten:

Inhoud: alle elementen waaruit de informatie op de site bestaat, met name teksten - afbeeldingen - video's.

Klantinformatie: hierna "Informatie (s)" genoemd, die overeenkomen met alle persoonlijke gegevens die waarschijnlijk in bezit zullen zijn https://adaptation-institute.com voor uw accountbeheer, klantrelatiebeheer en voor analyse en statistieken.

Gebruiker: de internetgebruiker die verbinding maakt via voornoemde site.

Persoonlijke informatie: "informatie die welke vorm dan ook in staat stelt, rechtstreeks of onrechtstreeks, de identificatie van personen waarop zij van toepassing" (artikel 4 van wet nr 78-17 6 vanaf januari 1978).

De termen "persoonlijke gegevens", "betrokkene", "onderaannemer" en "gevoelige gegevens" hebben de betekenis die is gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679)

Juridisch voorbehoud

1. Presentatie van de website.

 

Op grond van artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website geïnformeerd https://deeptime.fr/ gehecht aan https://adaptation-institute.com de identiteit van de verschillende stakeholders als onderdeel van de implementatie en monitoring:

Eigenaar: Christian Clot - Explonova - 18, rue Eugène Jumin, 75019 Parijs
Publicatie manager:

Christian Clot - https://deeptime.fr/ et administratie@adaptation-institute.com
De officiële bekendmaking van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: Idriss Naoui - webmaster@adaptation-institute.com
Gastheer: Rue Eugène-Marziano 25, 1227 Genève, Zwitserland
Functionaris voor gegevensbescherming: Christian Clot - administratie@adaptation-institute.com

Dit model van juridische kennisgevingen wordt voorgesteld door de gratis generator aangeboden door Orson.io

2. Gebruiksvoorwaarden en de aangeboden diensten.

 

De site is een werk van de geest dat wordt beschermd door de bepalingen van de Code of Intellectual Property en de toepasselijke internationale voorschriften. De klant mag op geen enkele manier alle of een deel van de elementen of werken van de site voor eigen rekening hergebruiken, overdragen of exploiteren.

Het gebruik van de site https://deeptime.fr/ impliceert volledige aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden hieronder beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd op elk moment, gebruikers van de site https://deeptime.fr/ worden uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze website is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking wegens technisch onderhoud kan echter worden besloten door https://deeptime.fr/, die vervolgens zal proberen om vóór de data en tijden van de interventie met gebruikers te communiceren. De website https://deeptime.fr/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://deeptime.fr/ et https://adaptation-institute.com. Op dezelfde manier kunnen de juridische kennisgevingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn echter van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

3. Beschrijving van de geleverde diensten.

 

 

de website  https://deeptime.fr/ heeft tot doel informatie te verstrekken over de gehele toegewijde expeditie van het bedrijf Human Adaptation Instite.  https://adaptation-institute.com  streeft ernaar te bieden op de site https://deeptime.fr/ informatie zo nauwkeurig mogelijk. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hem, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de sites https://deeptime.fr/ et  https://adaptation-institute.com worden alleen ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Daarnaast staat de informatie op de sites https://deeptime.fr/ et https://adaptation-institute.com  zijn niet exhaustief. Ze krijgen onder voorbehoud van wijzigingen worden aangebracht sinds ze online zijn.

4. Contractuele beperkingen op de technische gegevens.

 

 

 

 

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met behulp van recente apparatuur die geen virussen bevat en met een up-to-date browser van de nieuwste generatie. De site  https://deeptime.fr/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

Het doel is om een ​​service te bieden die de beste bereikbaarheid garandeert. De gastheer verzekert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Het behoudt zich niettemin het recht voor om de hostingdienst voor de kortst mogelijke tijd te onderbreken, in het bijzonder met het oog op onderhoud, verbetering van zijn infrastructuur, uitval van zijn infrastructuur of als de diensten en diensten als onnatuurlijk beschouwd worden.

 https://deeptime.fr/ et https://adaptation-institute.com  evenals de host kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van storing van het internetnetwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur die met name verband houden met netwerkcongestie die de toegang tot de server verhindert.

5. Intellectuele eigendom en namaak.

 

 

https://adaptation-institute.com bezit de intellectuele eigendomsrechten en bezit de rechten om alle elementen die toegankelijk zijn op de website te gebruiken https://deeptime.fr/, inclusief teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, pictogrammen en geluiden. Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van: 

https://deeptime.fr/ et https://adaptation-institute.com .

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van haar materiaal zal worden beschouwd als een inbreuk vormen en vervolgd in overeenstemming met L.335-2 artikelen en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

6. Beperking van aansprakelijkheid. 

 

 

https://deeptime.fr/ fungeert als uitgever van de site.  https://deeptime.fr/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de inhoud die het publiceert.

 

https://deeptime.fr/ kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het bezoeken van de website  https://deeptime.fr/, en die ofwel het gevolg zijn van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel van de verschijning van een bug of een incompatibiliteit.

 

https://deeptime.fr/ kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site  https://deeptime.fr/. Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. https://deeptime.fr/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien toepasselijk, https://deeptime.fr/  behoudt zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium (tekst, fotografie, enz.).

7. Beheer van persoonsgegevens.

 

De klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 en de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679 ).

7.1 Verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens.

Voor persoonlijke gegevens die worden verzameld in de context van het aanmaken van het persoonlijke account van de gebruiker en het browsen op de site, is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonlijke gegevens Christian Clot. https://deeptime.fr/ wordt vertegenwoordigd door Christian Clot, haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als de gegevensbeheerder die het verzamelt,https://deeptime.fr/ verbindt zich ertoe het kader van de geldende wettelijke bepalingen te respecteren. Het is in het bijzonder de verantwoordelijkheid van de klant om de doeleinden van hun gegevensverwerking vast te stellen, om hun prospects en klanten, op basis van het verzamelen van hun toestemmingen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een ​​verwerkingsregister bij te houden. realiteit. Elke keer https://deeptime.fr/ verwerkt persoonsgegevens,https://deeptime.fr/ neemt alle redelijke maatregelen om de juistheid en relevantie van de persoonsgegevens te waarborgen met betrekking tot de doeleinden waarvoorhttps://deeptime.fr/ verwerkt ze.

7.2 Doel van de verzamelde gegevens.

 https://deeptime.fr/ et https://adaptation-institute.com  zullen waarschijnlijk alle of een deel van de gegevens verwerken:

 • om navigatie op de site mogelijk te maken, het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten en diensten: verbindings- en gebruiksgegevens van de site, facturatie, bestelgeschiedenis, enz.
 • om computerfraude (spammen, hacken, enz.) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die wordt gebruikt om te browsen, IP-adres, wachtwoord (hash).
 • om de navigatie op de site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens.
 • om optionele tevredenheidsonderzoeken uit te voeren  https://deeptime.fr/ : e-mailadres: administration@adaptation-institute.com
 • om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, mail).

https://deeptime.fr/ verkoopt uw ​​persoonlijke gegevens niet die daarom alleen worden gebruikt uit noodzaak of voor statistische en analytische doeleinden.

7.3 Recht op toegang, rectificatie en verzet.

In overeenstemming met de huidige Europese regelgeving kunnen gebruikers van  https://deeptime.fr/  hebben de volgende rechten:

 • recht op toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van gebruikersgegevens, recht om persoonlijke gebruikersgegevens te blokkeren of te wissen (artikel 17 van de RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, niet datum, of waarvan het verzamelen, gebruiken, communiceren of bewaren verboden is.
 • recht om de toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c RGPD).
 • recht op beperking van de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 18 AVG).
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG).
 • recht op de overdraagbaarheid van gegevens die gebruikers hebben verstrekt, wanneer deze gegevens worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een contract (artikel 20 AVG).
 • het recht om het lot van de gegevens van gebruikers na hun dood te bepalen en om te kiezen aan wie https://deeptime.fr/ moet zijn gegevens (of niet) meedelen aan een derde partij die ze eerder hebben aangewezen.

Zodra  https://deeptime.fr/ op de hoogte is van het overlijden van een gebruiker en bij gebrek aan instructie van hem, https://deeptime.fr/  verbindt zich ertoe hun gegevens te vernietigen, tenzij hun bewaring noodzakelijk is voor beproevingsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Als de gebruiker wil weten hoe https://deeptime.fr/ gebruikt hun persoonsgegevens, als ze deze willen corrigeren of zich verzetten tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker contact opnemen https://deeptime.fr/ schriftelijk naar het volgende adres:

Christian Clot - DPO
Explonova 18, rue Eugène Jumin, 75019 Parijs.  

In dat geval moet de gebruiker de persoonlijke gegevens aangeven die hij wenst https://deeptime.fr/  corrigeert, actualiseert of verwijdert, door nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van persoonlijke gegevens zullen onderworpen zijn aan de opgelegde verplichtingen  https://deeptime.fr/ bij wet, in het bijzonder met betrekking tot de bewaring of archivering van documenten. Eindelijk, gebruikers van https://deeptime.fr/ kan een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, en in het bijzonder bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

7.4 Niet-mededeling van persoonlijke gegevens.

https://deeptime.fr/ onthoudt zich van het verwerken, hosten of overbrengen van de informatie die over zijn klanten is verzameld naar een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "ongeschikt" wordt erkend zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Echter, https://deeptime.fr/ blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen op voorwaarde dat het voldoende garanties biedt met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n ° 2016-679).

https://deeptime.fr/ verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid van informatie te waarborgen en in het bijzonder dat deze niet aan onbevoegden wordt doorgegeven. Als echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van klantinformatie aantast, onder de aandacht wordt gebracht https://deeptime.fr/ moet deze de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen en de genomen corrigerende maatregelen meedelen. Anderszins  https://deeptime.fr/ verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van  https://deeptime.fr/ en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend om de doeleinden van dit beleid te bereiken.

Binnen de grenzen van hun respectieve attributies en voor de hierboven vermelde doeleinden, zullen de belangrijkste personen die waarschijnlijk toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers van https://deeptime.fr/ zijn voornamelijk onze klantenservice agenten.

8. Melding van incidenten.

 

 

Hoe hard u ook uw best doet, geen enkele verzendmethode via internet en geen enkele methode voor elektronische opslag is volledig veilig. We kunnen daarom geen absolute veiligheid garanderen. Als we ons bewust worden van een inbreuk op de beveiliging, zullen we de getroffen gebruikers op de hoogte stellen, zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van incidenten houden rekening met onze wettelijke verplichtingen, zowel op nationaal als op Europees niveau. We zijn toegewijd om onze klanten volledig te informeren over alle zaken met betrekking tot de veiligheid van hun account en om hen alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen voldoen aan hun eigen wettelijke verplichtingen met betrekking tot rapportage.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site https://deeptime.fr/  wordt niet zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Alleen de aanname van de terugkoop van  https://deeptime.fr/  en zijn rechten zouden de overdracht van dergelijke informatie mogelijk maken aan de potentiële koper, die op zijn beurt dezelfde verplichting zou krijgen om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de site https://deeptime.fr/.

8.1. Veiligheid.

Om de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, https://deeptime.fr/ maakt gebruik van netwerken die worden beschermd door standaardapparaten zoals firewall, pseudonimisering, codering en wachtwoord.

Bij het verwerken van persoonsgegevens, https://deeptime.fr/ neemt alle redelijke maatregelen om ze te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

9. Internet "cookies" en "tags" hypertext-links.

 

 

website  https://deeptime.fr/ bevat een aantal hypertext-links naar andere sites, ingesteld met toestemming van https://deeptime.fr/. Echter,  https://deeptime.fr/ heeft niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en aanvaardt derhalve geen verantwoordelijkheid voor dit feit.

Tenzij u besluit cookies uit te schakelen, gaat u ermee akkoord dat de site ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment kosteloos deactiveren met behulp van de deactiveringsmogelijkheden die u worden aangeboden en hieronder worden vermeld, wetende dat dit de toegankelijkheid tot alle of een deel van de diensten die door de site worden aangeboden, kan verminderen of verhinderen.

9.1. "Cookies"

Een "cookie" is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en wordt opgeslagen op de terminal van de gebruiker (bijv. Computer, smartphone) (hierna "cookies" genoemd). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de internetprovider van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en tijd van toegang. Er is geen risico dat cookies de terminal van de gebruiker beschadigen.

https://deeptime.fr/ zal waarschijnlijk de informatie van de gebruiker over zijn bezoek aan de site verwerken, zoals de geraadpleegde pagina's, de uitgevoerde zoekopdrachten. Deze informatie maakt het mogelijk https://deeptime.fr/ de inhoud van de site, de navigatie van de gebruiker verbeteren.

Cookies die de navigatie en / of de levering van de diensten die door de site worden aangeboden, vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren dat hij kan beslissen of hij ze al dan niet wenst te aanvaarden, zodat cookies in de terminal worden opgeslagen of, integendeel , dat ze worden afgewezen, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hem van tijd tot tijd de aanvaarding of weigering van cookies wordt aangeboden, vooraleer een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. https://deeptime.fr/ informeert de gebruiker dat het in dit geval mogelijk is dat niet alle functionaliteiten van zijn browsersoftware beschikbaar zijn.

Als de gebruiker de registratie van cookies in zijn terminal of browser weigert, of als de gebruiker de cookies verwijdert die daar zijn geregistreerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat hun browsen en ervaring op de site mogelijk beperkt zijn. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://deeptime.fr/ of een van zijn serviceproviders kan om technische compatibiliteitsdoeleinden het type browser dat door de terminal wordt gebruikt, de taal en weergave-instellingen of het land van waaruit de terminal lijkt te zijn verbonden met internet niet herkennen.

Indien toepasselijk, https://deeptime.fr/ wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen in verband met het slecht functioneren van de site en de diensten die mogelijk worden aangeboden door https://deeptime.fr/ , als gevolg van (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) van de onmogelijkheid voor https://deeptime.fr/ om de cookies die nodig zijn voor hun werking op te slaan of te raadplegen vanwege de keuze van de gebruiker. Voor het beheer van cookies en de keuzes van de gebruiker is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe de gebruiker zijn wensen met betrekking tot cookies kan wijzigen.

De gebruiker kan er op elk moment voor kiezen om zijn wensen met betrekking tot cookies kenbaar te maken en te wijzigen. https://deeptime.fr/ kan ook een beroep doen op de diensten van externe dienstverleners om haar te helpen bij het verzamelen en verwerken van de informatie die in deze sectie wordt beschreven.

Tenslotte, door op de pictogrammen te klikken die zijn gewijd aan de sociale netwerken Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus die op de site van verschijnen https://deeptime.fr/  of in zijn mobiele applicatie en als de gebruiker het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd door verder te gaan op de website of de mobiele applicatie van  https://deeptime.fr/, Twitter, Facebook, Linkedin en Google Plus kunnen ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).

Dit soort cookies wordt alleen op uw terminals geplaatst als u daarmee instemt, door verder te bladeren op de Website of de mobiele applicatie van https://deeptime.fr/. De gebruiker kan zijn toestemming te allen tijde intrekken https://deeptime.fr/ plaatst dit type cookie.

Artikel 9.2. INTERNET-TAGS.

https://deeptime.fr/ kan af en toe internetbakens gebruiken (ook wel "tags" genoemd, of actietags, GIF's met één pixel, transparante GIF's, onzichtbare GIF's en één-op-één GIF's) en deze inzetten via een partner voor analysespecialisten Web bevindt zich waarschijnlijk (en slaat daarom bijbehorende informatie op, inclusief het IP-adres van de gebruiker) in het buitenland.

Deze tags worden zowel in online advertenties geplaatst die internetgebruikers toegang geven tot de site, als op de verschillende pagina's daarvan.  

Deze technologie maakt het mogelijk https://deeptime.fr/ om de reacties van bezoekers op de site en de effectiviteit van zijn acties te evalueren (bijvoorbeeld het aantal keren dat een pagina wordt geopend en de informatie wordt geraadpleegd), evenals het gebruik van deze site door de gebruiker.

De externe dienstverlener kan mogelijk informatie verzamelen over bezoekers van de site en andere websites met behulp van deze tags, rapporten over de activiteit van de site samenstellen ter attentie van  https://deeptime.fr/ , en andere diensten aanbieden met betrekking tot het gebruik hiervan en het internet.

10. Toepasselijk recht en jurisdictie.

 

 

Elk geschil in verband met het gebruik van de sites https://deeptime.fr/ et  https://adaptation-institute.com  is onderworpen aan de Franse wetgeving. Behalve in gevallen waarin de wet dit niet toestaat, wordt de exclusieve bevoegdheid toegekend aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

 

DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish
Twitter
Bezoek ons
Follow Me
YouTube
LinkedIn
Deel
Instagram
fout: Inhoud wordt beschermd !!